CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I DE PRIVADESA

Responsable: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)

Finalitat: Gestió dels serveis sol·licitats i gestió d’imatges i vídeos amb finalitat de difusió de l’activitat

Exercici de drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, a través de dpd@icab.cat

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Il·lustre Col·legi de ‘Advocacia de Barcelona (ICAB)

CIF: Q-0863003-J

Adreça postal: Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona

Telèfon: 93 496 18 80

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@icab.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

L’ICAB tracta la informació que ens faciliteu per a la gestió dels serveis sol·licitats, i la difusió pública de l’acte, donat l’interès d’aquest.

Aquesta difusió es farà mitjançant les xarxes de comunicació habituals de l’ICAB (Web, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram i Flickr)

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Aquestes dades es conserven fins al compliment de les obligacions contractuals en base a la gestió dels serveis sol·licitats o fins que s’oposi al tractament o revoqui el consentiment per les altres finalitats, excepte les dades que siguin necessàries per complir amb obligacions legals i estatutàries com els terminis de prescripció per possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat.

Les imatges i material videogràfic es conservaran per a les finalitats de difusió i arxiu històric d’activitats col·legials.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base jurídica per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de prestació del servei sol·licitat.

La base jurídica per al tractament de les imatges i vídeos és el consentiment: el fet de posar a l’espai de photocall, o deixar-se fotografiar pel personal contractat per donar cobertura a l’esdeveniment es considera un acte afirmatiu al tractament públic de les imatges.

Les categories de dades que es tracten són:


Dades d’identificació, adreça postal o electrònica i dades econòmiques i financeres, imatge i veu

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’ICAB estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’ICAB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.

Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.

Les dades que ha facilitat es tractaran per l’ICAB d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades o revocar el seu consentiment a la següent adreça de correu electrònic dpd@icab.cat, sens perjudici del seu dret a també a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800.

En tot cas podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que la retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada.

INFORMACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Objecte

Les presents condicions generals de contractació regulen la inscripció a l’acte/congrés de referència organitzat per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (en endavant, ICAB) que és una Corporació de Dret Públic amb domicili a Barcelona (Espanya), al carrer Mallorca 283, CP 08037, és el responsable del procés d’inscripció, de l’oferta i gestió contractual de l’acte.

Contractació

El procés de contractació consisteix a enviar les seves dades d’identificació mitjançant el formulari d’inscripció habilitat al present web, acceptant les condicions de contractació. Posteriorment haurà de seguir els passos corresponents al pagament a través de la passarel·la de pagament habilitada a l’efecte.

S’ofereix el pagament mitjançant targeta bancària, a través de la passarel·la de pagament segura. Els càrrecs es realitzaran en el compte associat a la targeta bancària utilitzada en el moment de realitzar la inscripció, la qual es confirmarà en el moment de confirmar el pagament.

En cas que el càrrec no s’hagi pogut realitzar per qualsevol circumstància, no s’entendrà confirmada la inscripció.

Un cop finalitzat el procés de contractació se li enviarà un correu electrònic de confirmació de la seva inscripció que haurà d’imprimir o portar en suport electrònic i presentar com a mitjà d’acreditació per accedir al dia de l’esdeveniment i al local on es realitzarà l’acte contractat.

L’assistent és la persona que s’inscrigui degudament a l’acte. Haurà de ser major de divuit (18) anys, i tenir plena capacitat d’obrar per a celebrar contractes vinculants. L’acceptació de les presents Condicions Generals és condició necessària per a realitzar la inscripció a l’acte formatiu /congrés.

Les places seran adjudicades per rigorós ordre d’inscripció. En cas de completar l’aforament, s’obrirà una llista d’espera.

La inclusió en la llista d’espera de l’acte no implica cap garantia de disponibilitat futura de places per assistir-hi, ni comportarà cap pagament, fins que es realitzi l’efectiva inscripció a l’acte formatiu/ congrés, si escau. El registre serà per ordre d’inscripció a través dels formularis habilitats a aquest efecte.

La llengua en la qual es formalitzarà el contracte serà en castellà, català o l’idioma habilitat al web.

Si alguna de les clàusules de les presents Condicions Generals fos considerada nul·la o inaplicable, no afectarà a la resta de clàusules, que conserveran tota la seva vigència.

Per a qualsevol dubte sobre el procés de contractació, correccions, incidències, dubtes o per a qualsevol assumpte sobre facturació pot posar-se en contacte enviant un email a icab@icab.cat

Preu


L’indicat en el formulari d’inscripció.

Devolucions

Un cop formalitzada la inscripció no serà possible la devolució de les quantitats abonades per l’usuari. Per tant, no poder assistir a l’acte / congrés no és un motiu per a desistir del contracte i que se li retorni l’import pagat.

Jurisdicció i legislació
Les condicions generals de contractació es regeixen per la legislació espanyola i europea aplicable. Per a qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se en relació amb els serveis prestats a través d’aquest web i no estigui establerta per llei la jurisdicció competent, seran competents els tribunals de Barcelona (Espanya)